Projekt 2020-2022


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Kód projektu: 312011Z850
Názov projektu: Zrkadlo k praxi
Pruh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Celkovo oprávnené výdavky projektu: 149 217,67 EUR
Výška NFP: 134 295,90 EUR
Cieľová skupina:
– Žiaci SŠUP Nitra
– Pedagógovia SŠUP Nitra

Doba realizácie projektu: september 2020 – október 2022
Dĺžka trvania: 24 mesiacov
Hlavné aktivity projektu:
Implementácia extra hodín
Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
2.1 Pedagogické kluby
2.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinačný tím projektu:
Projektový manažér: Ing. Dana Dovalová, zástupkyňa riaditeľa SŠUP Nitra
Finančný manažér: Mgr. Eduard Sádovský, PhD., zástupca riaditeľa SŠUP Nitra
Manažér monitorovania: akad. mal. Jozef Dobiš, riaditeľ SŠUP Nitra
www.esf.gov.sk www.minedu.sk

realizovaný nákup na podporu projektu