Pomaturitné štúdium

Pre záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť vzdelanie po maturite – či už sú absolventi našej školy, alebo sú absolventmi z iných škôl, je tu možnosť pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu.

Podmienka prijatia na pomaturitné štúdium je osobný pohovor a prehliadka osobného portfólia.

Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2024/2025 budú 19.6.2024 (podávanie prihlášok je najneskôr do 14.6.2024, vyplnené prihlášky posielajte na: info@ssusnitra.sk)

Odbory pomaturitného vyššieho odborného štúdia:
 • grafika vizuálnych komunikácií (3.ročné štúdium)
 • fotografia (3.ročné štúdium)
 • produktová tvorba (2.ročné štúdium)

Záujemcovia o štúdium na odboroch grafika vizuálnych komunikácii a fotografia nemusia mať predchádzajúce umelecké stredoškolské vzdelanie.

Záujemcovia o štúdium na odbore produktová tvorba musia mať absolvované umelecké stredoškolské vzdelanie v ľubovoľnom výtvarnom odbore. Tento odbor je ideálny napr. pre absolventov štúdia odborov propagačné výtvarníctvo alebo dizajn interiéru.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získavajú absolventi odboru grafika vizuálnych komunikácií a fotografia titul Diplomovaný špecialista (v skratke DiS. za menom) a absolventi odboru produktová tvorba titul Diplomovaný špecialista umenia (DiS. art.).

Prihláška na pomaturitné štúdium
Absolvent študijného odboru grafika vizuálnych komunikácií 

je vzdelaný odborník s vyšším odborným vzdelaním, schopný samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v praxi – v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. Výučba tohto študijného odboru pripravuje absolventa  na okamžité zaradenie sa do praxe vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia.  Absolvent uplatňuje tvorivé kritéria v praxi na základe pochopenia procesu kultúrnej komunikácie predovšetkým ako estetickej a etickej  hodnoty, ktorej kreatívny výsledok pozitívne ovplyvňuje celkovú kultúrnu úroveň a vplýva na harmonický rozvoj spoločnosti.

Absolvent je svojou odbornou a technologickou vybavenosťou dostatočne adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch. Permanentne si rozširuje a prehlbuje teoretické  vedomosti a zručnosti pre udržanie vlastnej odbornej a technickej úrovne. 

Primeranou dotáciou vyučovacích predmetov má vedomosti  z oblasti marketingu a  psychológie. Je schopný pracovať samostatne aj v tímovom zoskupení, čo je nevyhnutným predpokladom jeho budúceho zaradenia sa do pracovného mechanizmu reklamných agentúr, kreatívnych štúdií a tiež v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti v odbore. Je pripravený používať racionálne metódy
práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Medzi jeho komunikačnú vybavenosť patrí ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka ako predpokladu uplatnenia sa na trhu práce v Európskej únií.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.

Prihláška na pomaturitné štúdium
Absolvent študijného odboru Fotografia vie:
 • zrealizovať fotografovanie analógovou zrkadlovkou a spracovať čiernobiele negatívne a pozitívne materiály,
 • zhodnotiť svetelné pomery pri práci so svetlom v exteriéri a interiéri s rôznymi svetelnými zdrojmi,
 • analyzovať získané skúsenosti pri tvorivej práci s hĺbkou ostrosti, expozičným časom a ISO,
 • používať pri práci fotografické prístroje a fotografické príslušenstvo podľa technologických postupov,
 • aplikovať získané skúsenosti pri prevode analógového záznamu fotografie na digitálny,
 • správne archivovať fotografické materiály,
 • zrealizovať fotografovanie digitálnym fotoaparátom, využívať počítačové programy na úpravu fotografického obrazu a pripraviť fotografiu na tlač,
 • aplikovať správny pracovný postup a vhodnú fotografickú techniku pri fotografovaní (portrét, krajina a architektúra, zátišie, reportáž, reportáž za sťažených svetelných podmienok, dokument, produktová fotografia, fotografická ilustrácia, módna fotografia, reklamná fotografia, abstraktná fotografia, fotografovanie celej figúry a polfigúry v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba),
 • pripraviť a zrealizovať grafické návrhy z oblasti fotografického dizajnu s použitím písma,
 • vytvoriť storyboard,
 • vytvoriť krátky ozvučený videofilm s titulkami s využitím princípov filmovej reči a strihu,
 • obhájiť svoju prácu a popísať pracovný postup.
Prihláška na pomaturitné štúdium
Absolvent študijného odboru Produktová tvorba vie:
 • plánovať, organizovať a vyhodnocovať vlastné pracovné aktivity,
 • samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,
 • používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky,
 • vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom časovom limite s digitálnou podporou grafických softvérov,
 • používať tradičné i moderné výrazové prostriedky,
 • aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci,
 • samostatne navrhovať a výtvarné návrhy realizovať v materiáli,
 • aplikovať komplexné vedomosti v rôznych výtvarných materiáloch, vzájomne materiály kombinovať a využívať možnosti ich recyklácie,
 • pracovať na rezacích, kresliacich a vysekávajúcich zariadeniach,
 • schopnosť využívať fotografiu v ďalších tvorivých procesoch,
 • fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • spracovať dokumentáciu k umeleckému dielu,
 • aplikovať vo výtvarnej a umeleckej praxi vedomosti z oblasti digitálnych technológií a umeleckej prezentácie,
 • využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné a umelecké prostriedky pri finalizácii návrhov,
 • získavať, triediť a posudzovať informácie o klientovi a jeho prostredí,
 • multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia je aj absolvovanie pedagogických disciplín vrátane metodiky, didaktiky a psychológie vo vzťahu k výtvarnej výchove. Toto štúdium oprávňuje absolventa vyučovať v základných umeleckých školách alebo centrách voľného času.

Prihláška na pomaturitné štúdium