Pomaturitné štúdium

Grafika vizuálnych komunikácii

Podmienka prijatia na pomaturitné štúdium je osobný pohovor a prehliadka osobného portfólia .

Grafika vizuálnych komunikácií 8696Q – 3. ročné štúdium
Súčasťou je umelecké vzdelanie, marketingové vzdelanie, pedagogické vzdelanie, dejiny umenia
a iné. Záujemci o štúdium nemusia mať absolvované umelecké stredoškolské vzdelanie.
Absolvent získa titul Diplomovaný špecialista – Dis

Fotografia 8625Q – 3. ročné štúdium
V priebehu trojročného pomaturitného štúdia sa žiak zdokonalí v jednotlivých fotografických disciplínach
ako je reklamná fotografia, divadelná fotografia, reportážna a dokumentárna fotografia a predovšetkým
produktová fotografia tak, aby zvládol prácu  v reklamných agentúrach. Či už po stránke tvorivej
a kreatívnej, ale predovšetkým po stránke profesnej s absolútnou technickou dokonalosťou. Zároveň bude
pripravený na absolvovanie prijímacích skúšok na prestížne vysoké školy v danom odbore. Je
samozrejmosťou, že dôraz bude kladený aj na postprodukciu, ako aj na spoluprácu s grafikom a
kreatívnym tímom. V neposlednom rade získa žiak zručnosti na inštaláciu svojej vlastnej autorskej
výstavy.
Záujemci o štúdium nemusia mať absolvované umelecké stredoškolské vzdelanie.
Absolvent získa titul Diplomovaný špecialista – Dis

Produktová tvorba 8623Q – 2. ročné štúdium
Súčasťou je umelecké vzdelanie, marketingové vzdelanie, pedagogické vzdelanie, dejiny umenia
a iné.
Nakoľko sa jedná o nadstavbové špecializačné vzdelanie, záujemci o štúdium musia mať absolvované
umelecké stredoškolské vzdelanie. Ideálne pre absolventov nášho štúdia Propagačné výtvarníctvo
alebo dizajn interiéru.
Absolvent získa titul Diplomovaný špecialista – Dis Art

Prihláška na pomaturitné štúdium

Absolvent študijného odboru grafiky  vizuálnych  komunikácií je vzdelaný odborník s vyšším odborným vzdelaním, schopný samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v praxi – v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. Výučba tohto študijného odboru pripravuje absolventa  na okamžité zaradenie sa do praxe vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia takisto aj ako pedagogický zamestnanec ZUŠ.  Absolvent uplatňuje tvorivé kritéria v praxi na základe pochopenia procesu kultúrnej komunikácie predovšetkým ako estetickej a etickej  hodnoty, ktorej kreatívny výsledok pozitívne ovplyvňuje celkovú kultúrnu úroveň a vplýva na harmonický rozvoj spoločnosti.

Absolvent je svojou odbornou a technologickou vybavenosťou dostatočne adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch. Permanentne si rozširuje a prehlbuje teoretické  vedomosti a zručnosti pre udržanie vlastnej odbornej a technickej úrovne.

Primeranou dotáciou vyučovacích predmetov má vedomosti  z oblasti marketingu, pedagogiky, psychológie a metodiky vyučovania výtvarnej výchovy. Je schopný pracovať samostatne aj v tímovom zoskupení, čo je nevyhnutným predpokladom jeho budúceho zaradenia sa v pedagogickej praxi ako aj do pracovného mechanizmu reklamných agentúr, kreatívnych štúdií a tiež v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti v odbore. Je pripravený používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Medzi jeho komunikačnú vybavenosť patrí ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka ako predpokladu uplatnenia sa na trhu práce v Európskej únií.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Absolvent študijného odboru Fotografia vie:
– zrealizovať fotografovanie analógovou zrkadlovkou a spracovať čiernobiele negatívne a pozitívne
materiály,
– zhodnotiť svetelné pomery pri práci so svetlom v exteriéri a interiéri s rôznymi svetelnými zdrojmi,
– analyzovať získané skúsenosti pri tvorivej práci s hĺbkou ostrosti, expozičným časom a ISO,
– používať pri práci fotografické prístroje a fotografické príslušenstvo podľa technologických postupov,
– aplikovať získané skúsenosti pri prevode analógového záznamu fotografie na digitálny,
– správne archivovať fotografické materiály,
– zrealizovať fotografovanie digitálnym fotoaparátom, využívať počítačové programy na úpravu fotografického obrazu a pripraviť fotografiu na tlač,
– aplikovať správny pracovný postup a vhodnú fotografickú techniku pri fotografovaní (portrét, krajina
a architektúra, zátišie, reportáž, reportáž za sťažených svetelných podmienok, dokument, produktová fotografia, fotografická ilustrácia, módna fotografia, reklamná fotografia, abstraktná fotografia, fotografovanie celej figúry a polfigúry v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba),
– pripraviť a zrealizovať grafické návrhy z oblasti fotografického dizajnu s použitím písma,
– vytvoriť storyboard,
– vytvoriť krátky ozvučený videofilm s titulkami s využitím princípov filmovej reči a strihu,
– obhájiť svoju prácu a popísať pracovný postup.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Absolvent študijného odboru Produktová tvorba vie:

– plánovať, organizovať a vyhodnocovať vlastné pracovné aktivity,
– samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,
– používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky,
– vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom časovom limite s digitálnou
podporou grafických softvérov,
– používať tradičné i moderné výrazové prostriedky,
– aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci,
– samostatne navrhovať a výtvarné návrhy realizovať v materiáli,
– aplikovať komplexné vedomosti v rôznych výtvarných materiáloch, vzájomne materiály kombinovať
a využívať možnosti ich recyklácie,
– pracovať na rezacích, kresliacich a vysekávajúcich zariadeniach,
– schopnosť využívať fotografiu v ďalších tvorivých procesoch,
– fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba,
– spracovať dokumentáciu k umeleckému dielu,
– aplikovať vo výtvarnej a umeleckej praxi vedomosti z oblasti digitálnych technológií a umeleckej
prezentácie,
– využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné a umelecké prostriedky pri finalizácii návrhov,
– získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a iných zdrojov a aplikovať ich
do praxe,
– získavať, triediť a posudzovať informácie o klientovi a jeho prostredí,
– multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory | Značky: ,