Miesto tvorivosti
a kreativity

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre

Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola v roku 2010. Škola ponúkla záujemcom študijné odbory, ktoré v Nitre dlhodobo chýbali. Zriaďovateľom školy je Škola dizajnu, s.r.o.. Prioritným cieľom pri zakladaní školy bolo ponúknuť talentovaným žiakom umeleckú strednú školu a tiež ambícia podieľať sa tým na rozvíjaní kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Nitrianskom kraji.

Vyše desať rokov pôsobenia školy a úspešnosť uplatňovania absolventov školy na trhu práce a ich pokračovanie v štúdiu na vysokých školách ukazuje, že zriadenie strednej školy s umeleckým zameraním v Nitre bolo správne rozhodnutie.

Systém vzdelávania

Vyučovanie v škole prebieha v skupinách s maximálne deviatimi žiakmi, čím je zabezpečený úzky kontakt žiaka a pedagóga, a aj dostatočný priestor na samostatnú a tvorivú prácu. Vyučovací proces je postavený nielen na formálnom odovzdávaní informácii, vedomostí a ich opakovaní, ale v prvom rade na aktivite žiaka, ktorý sa učí samostatnosti, nezávislosti, sebarealizácii aj spolupráci. Naši žiaci sú podporovaní v aktivitách pravidelnými odbornými exkurziami do galérii, múzeí, organizovaním výstav prác žiakov, účasťou na mestských a nadačných akciách a rôznych iných udalostiach.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre aktuálne ponúka štúdium na šiestich maturitných odboroch a troch pomaturitných odboroch.

4. ročné odbory ukončené maturitou:
  • Grafický dizajn
  • Propagačné výtvarníctvo
  • Fotografický dizajn
  • Dizajn interiéru
  • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
  • Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

Po maturitnej skúške je možnosť pokračovať v štúdiu, ktorým sa získava vyššie odborné vzdelanie.

Pomaturitné odbory:
  • Grafika vizuálnych komunikácii
  • Fotografia
  • Produktová tvorba