Prijímacie talentové skúšky

Termín konania prijímacích skúšok: 2.5.2023 (2. kolo bude 11.5.2023)
Kód školy na prihlášku: 642501
Podmienky prijatia na štúdium: Ukončený  9. ročník  ZŠ + úspešné vykonanie talentovej skúšky

Kritéria talentovej skúšky

Študijný odbor 8641 M propagačné výtvarníctvo
 1. Kresba zátišia ceruzkou na formát A2 – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierová koláž na zadanú tému, formát A3 (papiere, obrázky, fotografie a ostatný potrebný materiál zabezpečí škola) – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov – rôzne výtvarné techniky) – 10 bodov
 4. Domáca práca: „Surrealistický autoportrét“, maľba na formát A2 – 10 bodov
Študijný odbor 8604 M grafický dizajn
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov realizovaných klasickou výtvarnou technikou + minimálne 10 kusov realizovaných digitálnou cestou) – 10 bodov
 4. Domáca práca: „Plagát pre ZOO“ formát na A3 ľubovoľná technika, navrhnúť a použiť v ňom aj vlastné logo, – 10 bodov
Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – figúra zvieraťa z hliny – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: séria 3 fotografií na tému „ČO MÁM NAJRADŠEJ“ – fotografie môžu byť aj v digitálnej forme – 10 bodov
Študijný odbor 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 1. Kresba hlavy – 10 bodov
 2. Kresba komiksu v linke – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: 3 návrhy vlastnej kreslenej postavy – 10 bodov
Študijný odbor 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: autoportrét – „POHĽAD DO DUŠE“, formát A2, voľná technika – 10 bodov
Študijný odbor 8614 M dizajn interiéru
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierový objekt – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: štúdia – „MOJA IZBA“, formát A3, voľná technika – 10 bodov

Spoločné kritéria pre všetky študijné odbory

Spolu za talentovú skúšku môže uchádzač dostať max. 40 bodov.
Žiak vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak získa min. 25 bodov.
V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci počet bodov v nasledovnom poradí:
     a) počet bodov za 4. úlohu
     b) študijný priemer zo ZŠ za posledný polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka.
O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

Prihláška na dva odbory

V prípade, ak si žiak podá prihlášku na štúdium v dvoch študijných odboroch, realizuje talentové skúšky z toho študijného odboru, ktorý nám vyznačí ako prioritný, domáce práce podľa bodu 4 však musí priniesť podľa pokynov v oboch študijných odboroch.