Prijímacie talentové skúšky

Termín konania prijímacích skúšok: 29.4.2024 (2. kolo bude 9.5.2024)
Kód školy na prihlášku: 642501
Podmienky prijatia na štúdium: Ukončený  9. ročník  ZŠ + úspešné vykonanie talentovej skúšky

Kritéria talentovej skúšky

Študijný odbor 8641 M propagačné výtvarníctvo
 1. Kresba zátišia (ceruzka, uhlík, rudka) na formát A2 – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – Rytmus v priestore – papierový reliéf. Monochromatická farebnosť, rozmer 30 x 30 cm – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: Surrealistický autoportrét – 10 bodov
Študijný odbor 8604 M grafický dizajn
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy (busta) – 10 bodov
 3. Portfólio – (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov realizovaných klasickou výtvarnou technikou / štúdie hlavy, figúry, kompozície, zátišia, detaily/ + minimálne 10 kusov realizovaných digitálnou cestou) – 10 bodov
 4. Domáca práca: „kreatívny a štýlový ochranný obal/kryt na mobil s použitím grafického/výtvarného motívu a fiktívneho loga spoločnosti“ formát na A3 ľubovoľná technika – 10 bodov
Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – figúra zvieraťa z hliny – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: 2 x autoportrét, formát ľubovoľný, dôraz bude kladený na kompozíciu a prostredie – fotografie môžu byť aj v digitálnej forme – 10 bodov
Študijný odbor 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 1. Kresba hlavy – 10 bodov
 2. Kresba komiksu v linke – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: návrh jednej vlastnej kreslenej postavičky zo štyroch pohľadov (spredu, zboku, zozadu, v perspektíve). Všetky pohľady majú byť kolorované a na jednom formáte vo veľkosti A2. Práca môže byť vytvorená ľubovoľnou technikou, digitálne alebo klasicky – 10 bodov
Študijný odbor 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: autoportrét – „POHĽAD DO DUŠE“, formát A2, voľná technika – 10 bodov
Študijný odbor 8614 M dizajn interiéru
 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierový objekt – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: štúdia – „MOJA IZBA“, formát A3, voľná technika – 10 bodov

Spoločné kritéria pre všetky študijné odbory

V každom odbore sa zohľadňuje aj prospech z predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk a dejepis na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka. Pri priemere z týchto predmetov do 1,5 (vrátane) získa záujemca 10 bodov, pri priemere medzi 1,5 a 2,0 (vrátane) získa 5 bodov a s horším priemerom ako 2,0  nezíska záujemca za prospech žiadne body.

Spolu za talentovú skúšku tak môže uchádzač dostať max. 50 bodov.
Žiak vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak získa min. 30 bodov.

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci počet bodov v nasledovnom poradí:
     a) počet bodov za 4. úlohu
     b) študijný priemer zo ZŠ za posledný polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka.

O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

Prihláška na dva odbory

V prípade, ak si žiak podá prihlášku na štúdium v dvoch študijných odboroch, realizuje talentové skúšky z toho študijného odboru, ktorý nám vyznačí ako prioritný, domáce práce podľa bodu 4 však musí priniesť podľa pokynov v oboch študijných odboroch.