Zmudri do škôl

V druhom polroku školského roka 2022/2023 sa trieda 1. B na hodinách etickej výchovy zapojila do programu Zmudri do škôl. Prostredníctvom videokurzov študenti získavali vedomosti zábavnou formou a jazykom, ktorý im je blízky. Diskutovali napríklad o témach z oblasti dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu, predsudkoch či šikanovania. Bádateľská metóda zvýšila efektivitu výučby a podporila rozvíjanie kritického myslenia študentov.
Po úspešnom absolvovaní získali žiaci aj naša škola diplom ako potvrdenie získaných vedomostí a zručností. Zároveň sme sa ako škola objavili na mape inovatívnych Zmudri škôl.