Kritéria prijímacieho konania pre prvý ročník školského roka 2020/2021

Termín konania prijímacích skúšok: 16.3.2020

Kód školy na prihlášku : 642501

Podmienky prijatia na štúdium

 1. Ukončený  9. ročník  ZŠ
 2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

 

Kritéria talentovej skúšky

 

Študijný odbor 8641 M propagačné výtvarníctvo:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierový objekt – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 4. Domáca práca: autoportrét – „POHĽAD DO DUŠE“, formát A2, voľná technika – 5 bodov

 

Študijný odbor 8604 M grafický dizajn:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – kresba zvieraťa – 10 bodov
 1. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 1. Domáca práca sa nevyžaduje

Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – figúra zvieraťa z hliny – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 4. Domáca práca: séria 3 fotografií na tému „ČO MÁM NAJRADŠEJ“ – fotografie môžu byť aj v digitálnej forme – 5 bodov

Spoločné kritéria pre všetky študijné odbory

Spolu za talentovú skúšku max. 30 bodov.

Žiak vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak získa min.15 bodov.

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci počet bodov v nasledovnom poradí:

 1. a) počet bodov z kresby zátišia
 2. b) študijný priemer za posledný polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka.

O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

Prihláška na dva odbory

V prípade, ak si žiak podá prihlášku na štúdium v dvoch študijných odboroch, realizuje talentové skúšky z toho študijného odboru, ktorý nám vyznačí ako prioritný, domáce práce podľa bodu 4 však musí priniesť podľa pokynov v oboch študijných odboroch.

Ďalšie podrobnosti nájdete aj tu: https://ssusnitra.edupage.org/a/talentovky

Informácie o školnom poplatku

Výška školného je 850,- Eur za rok, úhrady sa podľa dohodnutých podmienok môžu realizovať aj v splátkach – mesačne, polročne a pod., podľa možností študenta.


Školné investujeme do:
1. Výtvarníckeho materiálu – papier, lepenka, kartón, plátno, linoleum, akrylové farby, tlačiarenské farby.
2. Údržbu techniky: počítačová učebňa, fotografické štúdio, dielenské zariadenia.
3. Kredit na školskej tlačiarni.
4. Aktuálna softvérová licencia na Adobe balík pre každého študenta.
5. Plné pokrytie absolvovania krajinárskeho kurzu (súčasťou je cestovné, ubytovanie a strava).
6. Tanečný kurz pred stužkovou slávnosťou.
7. Cestovné a vstupy do galérií počas šk. roku.
8. Poskytnutie a zapožičanie techniky a zariadení aj domov (fototechnika, notebooky a pod.).
9. Do zlepšovania prostredia školy – servis nad rámec (žiacka kuchynka, oddychové priestory, poradenstvo).
10. Neustály technický aj personálny progres školy a budujeme nadštandardné vzťahy. V rámci zlepšovania sociálnych vzťahov a vytvárania pozitívnej klímy v škole realizujeme imatrikulácie, tvorivú noc v škole, rodinný deň, crazy day, v priestoroch školy realizujeme autoškolu pre záujemcov, podporujeme súťaže a viacerými spôsobmi sa snažíme o rozvoj individuality študentov aj pedagógov.