Mgr. Ján Huňady, PhD.

učiteľ odborných predmetov

e-mail: hunady@nataliaurbankova.sk

Mgr. Ján Huňady, PhD., (1966) ukončil doktorandské štúdium v roku 2019 prácou
venovanou problematike typografie vo verejnom priestore na Katedre masmediálnej
komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde
pôsobí od roku 2012 ako externý pedagóg. Externe pedagogicky spolupracuje i s Katedrou
výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a s Katedrou záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V pedagogickom prístupe preferuje participatívny a interaktívny prístup k študentom z oblasti
dizajnu, vizuálnych komunikácií a reklamy. Roky sa venuje pedagogike kresby a maľby.
V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Nitre.

Vo výskumnej činnosti sa profiluje na oblasť vizuálnej kultúry a komunikácie vo verejnom
prostredí. Oblasťou jeho záujmu je estetika reklamy a vizuálna kultúra s prepojením na
umenie a digitálny marketing. Ako dizajnér vedie kritický pohľad na výtvarno-technické
zobrazovanie písma a typografie verejného sektoru. Autor viacerých grafických úprav
katalógov, publikácií a dizajnu logotypov v komerčnej sfére.

Je spoluautorom vedeckej monografie IKT vo vzdelávaní, (Nitra, 2014, ed. M. Vargová), ako aj odbornej publikácie
Marketing in the Digital Era, (Berlín, 2018, ed. Z. Bačíková), monografie Fenomén mesta –
v umení, brandingu a typografii. Od obrazov minulosti k súčasnému vytváraniu obrazu mesta,
( Nitra, 2020, Eva Kapsová, Ján Huňady). Popri uvedených monografiách je autorom
viacerých vedecko-odborných štúdií, publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch
a v rámci vedeckých konferencií. Podieľa sa na výskumnej činnosti v inštitucionálnych
projektoch (APVV). Okrem pedagogickej činnosti sa profesne venuje grafickému dizajnu,
reklame, fotografii a voľnej maliarskej tvorbe v duchu súčasného expresionistického výrazu.
Ako člen Umeleckej besedy slovenskej a Združenia výtvarníkov N´89 vystavuje
doma i v zahraničí.

www.design-atelier.sk