ŠKOLA DIZAJNU, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Súkromnej školy umeleckého priemyslu, Samova 14, Nitra

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

– vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

– najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie požadované predpoklady: 

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

– bezúhonnosť, 

– zdravotná spôsobilosť, 

– ovládanie štátneho jazyka, 

– znalosť legislatívy v oblasti školstva, 

– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami, prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu, 

– predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy. 

Požadované doklady k prihláške: 

– žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

– profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na: https://europass.europa.eu/sk, 

– kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie), 

– motivačný list, 

– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, 

– čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

– vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza,  očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. 

– rozsah max. 5 strán), – potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti, 

– čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch, 

– súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov: 

– V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie ŠKOLA DIZAJNU s.r.o. ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné. 

– Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400. 

– K funkčnému platu zároveň môžu byť  poskytnuté odmeny na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa. 

– Ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

– Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

– Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa. 

– Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej. 

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte alebo prineste v obálke označenej menom a adresou odosielateľa do 28. júna 2024 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, Nitra – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: ŠKOLA DIZAJNU s.r.o. Samova 14, 949 01 Nitra. Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese info@ssusnitra.sk alebo na tel. čísle 037/6422903. 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené elektronicky. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a budú im predložené materiály vrátené späť.

  Ing. Dana Dovalová, v.r.

konateľ za zriaďovateľa