Propagačné výtvarníctvo

Odbor propagačné výtvarníctvo je charakteristický širokým záberom výtvarných techník a postupov s presahom do propagácie, reklamy aj dizajnu. V plošnom prevedení je štúdium zamerané na maľbu a jej techniky a v priestorovom na objekty a inštalácie. Žiaci pracujú s klasickými aj súčasnými technikami a médiami – od základov kresby a maľby, až po profesionálnu tvorbu návrhov, vizualizácii a prezentácii. Kreativita výtvarného prejavu v rámci technických a technologických postupov je v priebehu štúdia prioritou. Okrem nej sa kladie dôraz aj na remeselnú zručnosť a prácu s rôznymi materiálmi. Absolvent sa uplatní v ateliéroch dizajnu, v oblasti reklamy a v ostatných odvetviach s výtvarným zameraním. Zároveň je pripravený na ďalšie rozvíjanie sa na vysokých školách s umeleckým smerovaním.