Konzervátorstvo a reštaurátorstvo –
maliarske techniky 

Počas štúdia žiak študijného odboru získava manuálne zručnosti a pracovné návyky v oblasti výtvarného umenia a umeleckých remesiel, oboznamuje sa s technologickými postupmi, rozličných výtvarných a historických techník. Nadobúda schopnosť posúdiť stav umeleckoremeselného historického artefaktu, spoznať rozsah jeho poškodenia a následne navrhnúť vhodný technologický postup na konzervovanie. Teoretická a praktická časť štúdia je prípravou žiaka na jeho zaradenie sa do procesu záchrany kultúrneho dedičstva v pozícii reštaurátorského technika.