Grafický dizajn

Grafický dizajn je zameraný na rozvíjanie širokého spektra teoretických a praktických vedomostí a zručností v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie.
Študent si postupne buduje svoju individualitu, zároveň aj tímovú spoluprácu, osobný pohľad, výtvarný a estetický názor, kreatívne myslenie v netradičných grafických postupoch. Individuálny prístup, komunikácia, kritické myslenie, kreativita, praktické používanie 2D grafických programov (Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign),
ako i 3D animačných programov (After Effect, Adobe Premiere Pro a iné) a prepájanie tlačových a digitálnych médií sú hlavnými nástrojmi a výbavou kvalitného grafického dizajnéra.
Študent sa tak stáva samostatne schopný koncepčnej práce. Tá pozostáva z analýzy zadania, nachádzania atypických riešení v spájaní obrazu a textu, voľby kompozícií, farebných riešení, zvolenia vhodných technických a technologických postupov
a tlačových výstupov pri finalizácii zadaných úloh. Medzi zadávané úlohy patria najmä: logo firmy, plagát, piktogram, kalendár, časopis, kniha a katalóg.
K náročnejším a komplexnejším zadaniam sa radia najmä: reklamná kampaň, informačný systém, korporátny dizajn, produktový dizajn, tvorba webstránok, vlastného portfólia a množstvo ďalších zadaní.
Prostredníctvom nadobudnutia spomínaných vedomostí a zručností sa vytvára predpoklad pre plynulý prechod na štúdium na vysokej škole s umeleckým a dizajnér-skym zameraním. Študent sa môže rovnako kvalitne uplatniť aj v profesionálnej oblasti reklamných agentúr, grafických a multimediálnych štúdií, herných
a animačných štúdií, kreatívnych firiem a vydavateľstiev. Absolvent štúdia grafického dizajnu je tiež schopný založiť si svoje vlastné grafické štúdio, prípadne podniknúť samostatné kroky k umeleckej a podnikateľskej činnosti.