Fotografický dizajn

V priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Postupne sa od jednoduchších zadaní zameraných na pochopenie zákonitosti fungovania fotografickej techniky, perspektívy a exponometrie posunie k tvorivému komponovaniu fotografického obrazu. Naučí sa pracovať s prirodzeným svetlom a osvojí si aj zákonitosti fotografovania v ateliéri. Žiak si vlastnou praktickou činnosťou osvojí zákonitosti reportážnej, produktovej, krajinárskej, portrétnej ako aj inej fotografie v jej digitálnej aj analógovej forme. Absolvent študijného odboru je pripravený do praxe v oblasti komerčnej a výtvarnej fotografie.