Prijímacie skúšky


Termín konania prijímacích skúšok: 2.5.2023

Kód školy na prihlášku: 642501

Podmienky prijatia na štúdium

Ukončený  9. ročník  ZŠ + Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Kritéria talentovej skúšky

Študijný odbor 8641 M propagačné výtvarníctvo:

 1. Kresba zátišia ceruzkou na formát A2 – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierová koláž na zadanú tému, formát A3 (papiere, obrázky, fotografie a ostatný potrebný materiál zabezpečí škola) – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov – rôzne výtvarné techniky) – 10 bodov
 4. Domáca práca: „Surrealistický autoportrét“, maľba na formát A2 – 10 bodov

Študijný odbor 8604 M grafický dizajn:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov realizovaných klasickou výtvarnou technikou + minimálne 10 kusov realizovaných digitálnou cestou) – 10 bodov
 4. Domáca práca: „Plagát pre ZOO“ formát na A3 ľubovoľná technika, navrhnúť a použiť v ňom aj vlastné logo, – 10 bodov

Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – figúra zvieraťa z hliny – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: séria 3 fotografií na tému „ČO MÁM NAJRADŠEJ“ – fotografie môžu byť aj v digitálnej forme – 10 bodov

Študijný odbor 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika:

 1. Kresba hlavy – 10 bodov
 2. Kresba komiksu v linke – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: 3 návrhy vlastnej kreslenej postavy – 10 bodov

Študijný odbor 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kresba hlavy – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: autoportrét – „POHĽAD DO DUŠE“, formát A2, voľná technika – 10 bodov

Študijný odbor 8614 M dizajn interiéru:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierový objekt – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 10 bodov
 4. Domáca práca: štúdia – „MOJA IZBA“, formát A3, voľná technika – 10 bodov

Spoločné kritéria pre všetky študijné odbory

 Spolu za talentovú skúšku max. 40 bodov.

Žiak vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak získa min.25 bodov.

 

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci počet bodov v nasledovnom poradí:

 1. a) počet bodov zo 4. úlohy
 2. b) študijný priemer za posledný polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka.

O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

 

Prihláška na dva odbory

V prípade, ak si žiak podá prihlášku na štúdium v dvoch študijných odboroch, realizuje talentové skúšky z toho študijného odboru, ktorý nám vyznačí ako prioritný, domáce práce podľa bodu 4 však musí priniesť podľa pokynov v oboch študijných odboroch.

 

V prípade dištančnej formy,

sa bude talentová skúška konať elektronicky, formou zaslania len digitalizovanej (nafotenej / naskenovanej) 3. a 4. úlohy pre daný odbor! Minimum na prijatie je 10 z možných 20 bodov.

Informácie o školnom poplatku

Výška školného je 850,- Eur za rok, úhrady sa podľa dohodnutých podmienok môžu realizovať aj v splátkach – mesačne, polročne a pod., podľa možností študenta.


Školné investujeme do:
1. Výtvarníckeho materiálu – papier, lepenka, kartón, plátno, linoleum, akrylové farby, tlačiarenské farby.
2. Údržbu techniky: počítačová učebňa, fotografické štúdio, dielenské zariadenia.
3. Kredit na školskej tlačiarni.
4. Aktuálna softvérová licencia na Adobe balík pre každého študenta.
5. Plné pokrytie absolvovania krajinárskeho kurzu (súčasťou je cestovné, ubytovanie a strava).
6. Tanečný kurz pred stužkovou slávnosťou.
7. Cestovné a vstupy do galérií počas šk. roku.
8. Poskytnutie a zapožičanie techniky a zariadení aj domov (fototechnika, notebooky a pod.).
9. Do zlepšovania prostredia školy – servis nad rámec (žiacka kuchynka, oddychové priestory, poradenstvo).
10. Neustály technický aj personálny progres školy a budujeme nadštandardné vzťahy. V rámci zlepšovania sociálnych vzťahov a vytvárania pozitívnej klímy v škole realizujeme imatrikulácie, tvorivú noc v škole, rodinný deň, crazy day, v priestoroch školy realizujeme autoškolu pre záujemcov, podporujeme súťaže a viacerými spôsobmi sa snažíme o rozvoj individuality študentov aj pedagógov.

Škola poskytuje aj možnosť ubytovania na internáte, na ktorom má škola zazmluvnené ubytovacie miesta. Internát sa pre žiakov vybavuje až po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok a zápise na štúdium na škole.