PaedDr. Stanislav Krošlák, PhD.

konateľ zriaďovateľa

e-mail: kroslak@ssusnitra.sk

učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov


Narodený v roku 1975 v Topoľčanoch.

V roku 1994 absolvoval štúdium na Gymnáziu v Topoľčanoch.
V roku 2002 ukončil štúdium na FF UKF v Nitre, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii história – politológia.
V roku 2008 vykonal rigoróznu skúšku na PF UK v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia pedagogika.
V roku 2009 absolvoval špecializačné inovačné štúdium pre výchovných poradcov v MPC v Trenčíne.

Ďalšie vzdelávanie:
2006 – Využitie IKT v práci učiteľa
2008 – Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách
Od roku 2002 pracuje ako pedagóg a vedúci pedagogický pracovník, vyučuje predmety dejepis a občianska náuka.

Je člen výboru Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV. Venuje sa politickej participácií stredoškolskej mládeže.
Publikuje v časopise Mládež a spoločnosť a Slovenská politologická revue.
Je spoluautor koncepcie Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre, a zároveň jeden z jej zriaďovateľov.

Publikované: | Kategória: Pedagógovia