Zahájenie školského roka bude dňa 5.9.2022 o 9:00.

Všetci sa stretávame pred školou, pod sochou Pribinu na Pribinovom námestí.
Každý študent musí mať vytlačené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf , alebo je povinný mať vyhlásenie odovzdané cez edupage.

Prosíme rodičov študentov prvého ročníka, aby svojim deťom dopredu nekupovali žiadne materiálové vybavenie. Všetky potrebné informácie sa študenti dozvedia v škole. Prosíme všetkých rodičov, aby nevstupovali do budovy školy.