USMERNENIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM DO PRVÉHO ROČNÍKA

Na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, bude prijímacie konanie realizované externou elektronickou formou.
Talentová skúška pozostáva z hodnotenia individuálne vypracovaných prác žiadateľa zaslaných digitálne na adresu školy – info@ssusnitra.sk
Do emailu nezabudnite uviesť odbor, na ktorý sa žiadateľ hlási a individuálny kód uvedený na pozvánke. Prijímame len digitálne spracované práce (odfotené alebo naskenované) do 30.4.2020. Veľkosť prílohy nesmie presiahnuť 20MB.
Talentová skúška sa skladá z dvoch rovnocenných častí. Hodnotenia všeobecného portfólia domácich prác a hodnotenia individuálneho zadania pre konkrétny odbor. Konkrétne znenie a rozsah posielame dnes všetkým záujemcom individuálne poštou.