Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Samova 14, Nitra, v súlade s § 150 odsek 5 zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.03.2019 (piatok)žiakom SSUŠD, Samova 14, Nitra z organizačných a prevádzkových dôvodov.
Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 1.04.2019 (pondelok).

V Nitre, 28.03.2019 PaedDr. Stanislav Krošlák, PhD.
riaditeľ školy