Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Počas štúdia žiak študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo získava manuálne zručnosti a pracovné návyky v oblasti výtvarného umenia a umeleckých remesiel, oboznamuje sa s technologickými postupmi rozličných výtvarných a historických techník.  Nadobúda schopnosť posúdiť stav umeleckoremeselného historického artefaktu, spoznať rozsah poškodenia a následne navrhnúť vhodný technologický postup na jeho konzervovanie. Teoretická a praktická časť štúdia je prípravou žiaka na jeho zaradenie sa do procesu záchrany kultúrneho dedičstva v pozícii reštaurátorského technika. 


Absolventi odboru nachádzajú uplatnenie v reštaurátorských dielňach  a ateliéroch múzeí a galérií, ako reštaurátorskí technici, a v súkromnom sektore v oblasti starožitníctva. Taktiež môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách v oblasti reštaurátorskej problematiky alebo príbuzných výtvarných zameraniach, či v odboroch ako sú múzejníctvo, archeológia, archívnictvo alebo dejiny umenia.

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory