Grafika vizuálnych komunikácií

Grafika vizuálnych komunikáciiProfil Absolventa:

Absolvent študijného odboru grafiky  vizuálnych  komunikácií je vzdelaný odborník s vyšším odborným vzdelaním, schopný samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v praxi – v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. Výučba tohto študijného odboru pripravuje absolventa  na okamžité zaradenie sa do praxe vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia takisto aj ako pedagogický zamestnanec ZUŠ.  Absolvent uplatňuje tvorivé kritéria v praxi na základe pochopenia procesu kultúrnej komunikácie predovšetkým ako estetickej a etickej  hodnoty, ktorej kreatívny výsledok pozitívne ovplyvňuje celkovú kultúrnu úroveň a vplýva na harmonický rozvoj spoločnosti.

Absolvent je svojou odbornou a technologickou vybavenosťou dostatočne adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch. Permanentne si rozširuje a prehlbuje teoretické  vedomosti a zručnosti pre udržanie vlastnej odbornej a technickej úrovne.

Primeranou dotáciou vyučovacích predmetov má vedomosti  z oblasti marketingu, pedagogiky, psychológie a metodiky vyučovania výtvarnej výchovy. Je schopný pracovať samostatne aj v tímovom zoskupení, čo je nevyhnutným predpokladom jeho budúceho zaradenia sa v pedagogickej praxi ako aj do pracovného mechanizmu reklamných agentúr, kreatívnych štúdií a tiež v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti v odbore. Je pripravený používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Medzi jeho komunikačnú vybavenosť patrí ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka ako predpokladu uplatnenia sa na trhu práce v Európskej únií.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.

Prihláška na pomaturitné štúdium
V sekcii štúdium nájdete viac detailov o prijímacej skúške.

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory | Značky: ,