Grafický dizajn

Grafický dizajnV procese 4-ročného štúdia sa žiak postupne oboznamuje so základnými výtvarnými technikami umeleckej grafiky a následne si na cvičeniach z oblasti grafického dizajnu kultivuje vlastný výtvarný názor a kreatívne myslenie. Získané teoretické poznatky, týkajúce sa technologických postupov klasických grafických techník – tlače z výšky,  hĺbkotlače a tlače z plochy, si žiak overuje priamo na tlačových zariadeniach. Teoretické vedomosti o príprave a technologických postupoch pri úprave tlačovín si žiak prakticky osvojuje pri tvorbe návrhov, pričom používaním grafických programov zároveň získava praktické zručnosti práce s grafickým softvérom.

Je schopný koncepčnej práce od analýzy zadania, nachádza invenčné riešenia a dokáže zvoliť vhodný postup pri finalizácii úloh. Osvojenie si teoretických poznatkov je prvým krokom k praktickému zvládnutiu tvorby grafických návrhov tlačovín, časopisov a katalógov, plagátov a bilboardov. Vlastnou tvorivou činnosťou si žiak upevňuje teoretické vedomosti aj v náročnejších tematických celkoch ako je tvorba vizuálneho štýlu, dizajn manuálu, portfólia, kníh, webstránok, orientačných systémov a pod. Absolvent študijného odboru grafický dizajn je zorientovaný v súčasnom umeleckom dianí s akcentom na grafický dizajn.

 

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory | Značky: ,