Fotografický dizajn

img_foto_dizajnV priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Žiak počas prvých dvoch ročníkov nadobudne zručnosti nielen v digitálnej fotografii, ale aj pri fotení na filmový materiál. Postupne sa od jednoduchších zadaní zameraných na pochopenie zákonitostí fungovania fotografickej techniky, perspektívy a exponometrie posunie k tvorivému komponovaniu fotografického obrazu.  Neskôr sa dostane k zložitejším úlohám, pri ktorých rozvíja fotografické videnie a kreativitu. Naučí sa pracovať nielen s prirodzeným svetlom, ale osvojí si aj zákonitosti fotografovania v ateliéri. Žiak v treťom a štvrtom ročníku, je vedený k tomu aby si postupne začal vytvárať svoj vlastný pohľad na fotografiu ako médium. Okrem rozvíjania technických a výtvarných zručností sa dôraz v týchto ročníkoch kladie aj na pochopenie funkcie fotografie v ľudskej spoločnosti.

Žiak získava prehľad o výtvarnom dianí a tiež o známych fotografoch, ktorí ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú nielen náš dnešný pohľad na fotografiu, ale aj dianie v spoločnosti.  Žiak je motivovaný  k samostatnej práci nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj k práci na domácich zadaniach. Formou konzultácií s odborným pedagógom, pracuje na určených dlhodobých projektoch. V praktickej časti výučby žiak zameriava svoju pozornosť na zvládnutie jednotlivých žánrov fotografi

e po technickej, kompozičnej a obsahovej stránke. Žiak si vlastnou praktickou činnosťou osvojí zákonitosti reportážnej, produktovej, krajinárskej, portrétnej ako aj ďalších žánrov fotografie. Počas štúdia v úzadí nezostáva ani zvládnutie postprodukcie a archivácie fotografií.  Absolvent študijného odboru fotografický dizajn je pripravený do fotografickej praxe v oblasti komerčnej či  výtvarnej fotografie.

 

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory | Značky: ,