Prijímacie skúšky


Termín konania prijímacích skúšok: 16.3.2020

Kód školy na prihlášku : 642501

Podmienky prijatia na štúdium

 1. Ukončený  9. ročník  ZŠ
 2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

 

Kritéria talentovej skúšky

 

Študijný odbor 8641 M propagačné výtvarníctvo:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – papierový objekt – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 4. Domáca práca: autoportrét – „POHĽAD DO DUŠE“, formát A2, voľná technika – 5 bodov

 

Študijný odbor 8604 M grafický dizajn:

 

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – kresba zvieraťa – 10 bodov
 1. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 1. Domáca práca sa nevyžaduje

 

 

Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn:

 1. Kresba zátišia – 10 bodov
 2. Kreatívna úloha – figúra zvieraťa z hliny – 10 bodov
 3. Portfólio –  (súbor vlastných prác, minimálne 10 kusov) – 5 bodov
 4. Domáca práca: séria 3 fotografií na tému „ČO MÁM NAJRADŠEJ“ – fotografie môžu byť aj v digitálnej forme – 5 bodov

 

Spoločné kritéria pre všetky študijné odbory

 

Spolu za talentovú skúšku max. 30 bodov.

Žiak vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak získa min.15 bodov.

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci počet bodov v nasledovnom poradí:

 1. a) počet bodov z kresby zátišia
 2. b) študijný priemer za posledný polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka.

 

O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

 

Prihláška na dva odbory

V prípade, ak si žiak podá prihlášku na štúdium v dvoch študijných odboroch, realizuje talentové skúšky z toho študijného odboru, ktorý nám vyznačí ako prioritný, domáce práce podľa bodu 4 však musí priniesť podľa pokynov v oboch študijných odboroch.

Ďalšie podrobnosti nájdete aj tu: https://ssusnitra.edupage.org/a/talentovky