Prijímacie skúšky


Štvorročné maturitné štúdium určené pre absolventov základných škôl.

 1. Podmienky prijatia na štúdium:
  1. Ukončený  9. ročník  ZŠ
  2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

   

  Talentová skúška  je pre všetky odbory rovnaká a pozostáva z nasledovných častí:

   

  1. Kresba zátišia – max. 20 bodov
  2. Dotvorenie 3D objektu. – max. 20 bodov
  3. Prezentácia portfólia domácich prác pred komisiou v odboroch propagačné výtvarníctvo a grafický dizajn (minimálne 10 kusov) – max. 10 bodov
  4. Prezentácia portfólia domácich prác pred komisiou v odbore fotografický dizajn (minimálne 7 kusov – 5 bodov + séria 3 fotografií na tému „Moja blízka osoba“ – 5 bodov) – max. 10 bodov

  Spolu za talentovú skúšku max. 50 bodov.

  Žiak vyhovel kritériám talentovej skúšky, ak získal minimálne 30.

   

  O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

   

  Kód školy: 642501

  Termín konania prijímacích skúšok: 27.3.2017

   

  Prerokované pedagogickou radou dňa 30.1.2017

   

  PaedDr. Stanislav Krošlák

  riaditeľ školy

   

Informácie na: info@ssusnitra.sk


Trojročné pomaturitné štúdium určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Odbor: GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podmienky prijatia na štúdium:

Všeobecné kritéria:
– Maturitná skúška
– Úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov

Prijímací pohovor:
– domáce práce – min. 20 ks
– absolvovanie ústneho pohovoru

Kritériá hodnotenia:
Talentová skúška – max. 40 bodov

a/ domáce práce – 20 bodov
b/ ústny pohovor – 20 bodov

Žiak bude prijatý ak dosiahne minimálne 30 bodov.

Prihláška na štúdium