Prijímacie skúšky


Štvorročné maturitné štúdium určené pre absolventov základných škôl.

Podmienky prijatia na štúdium:

  1. Ukončený  9. ročník  ZŠ
  2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

 

Talentová skúška je pre všetky odbory rovnaká a pozostáva z nasledovných častí:
a) Kresba zátišia – max. 20 bodov
b) Kreatívna úloha – max. 20 bodov
c) Domáce práce v odboroch propagačné výtvarníctvo a grafický dizajn (minimálne 10
kusov) – max. 10 bodov
d) Domáce práce v odbore fotografický dizajn (minimálne 7 kusov – 5 bodov + séria 3 fotografií na konkrétnu tému  – 5 bodov) – max. 10 bodov

Spolu za talentovú skúšku max. 50 bodov.
Žiak vyhovel kritériám talentovej skúšky, ak získal minimálne 25 bodov.

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci v nasledovnom poradí:
a) počet bodov z kresby zátišia
b) študijný priemer za prvý polrok deviateho ročníka.
O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

Kód školy: 642501
Termín konania prijímacích skúšok: 22.3.2019

Informácie na: info@ssusnitra.sk


Trojročné pomaturitné štúdium určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Odbor: GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podmienky prijatia na štúdium:

Všeobecné kritéria:
– Maturitná skúška
– Úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov

Prijímací pohovor:
– domáce práce – min. 20 ks
– absolvovanie ústneho pohovoru

Kritériá hodnotenia:
Talentová skúška – max. 40 bodov

a/ domáce práce – 20 bodov
b/ ústny pohovor – 20 bodov

Žiak bude prijatý ak dosiahne minimálne 30 bodov.

Prihlášky je potrebné poslať do 31. mája alebo do 31. júla príslušného roku. Termín prijímacieho konania je 28. augusta príslušného roku alebo v najbližší pracovný deň pred týmto dátumom.

Prihláška na štúdium