Prijímacie skúšky


Štvorročné maturitné štúdium určené pre absolventov základných škôl.

Podmienky prijatia na štúdium:

  1. Ukončený  9. ročník  ZŠ
  2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

 

Talentová skúška je pre všetky odbory rovnaká a pozostáva z nasledovných častí:
a) Kresba zátišia – max. 20 bodov
b) Kreatívna úloha – max. 20 bodov
c) Domáce práce v odboroch propagačné výtvarníctvo a grafický dizajn (minimálne 10
kusov) – max. 10 bodov
d) Domáce práce v odbore fotografický dizajn (minimálne 5 kusov – 5 bodov + séria min. 5
fotografií na tému „Tu žijem“ – 5 bodov) – max. 10 bodov

Spolu za talentovú skúšku max. 50 bodov.
Žiak vyhovel kritériám talentovej skúšky, ak získal minimálne 30 bodov.

V prípade rovnosti bodov, je rozhodujúci v nasledovnom poradí:
a) počet bodov z kresby zátišia
b) študijný priemer za prvý polrok deviateho ročníka.
O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje výsledné poradie v danom študijnom odbore.

Kód školy: 642501
Termín konania prijímacích skúšok: 6.4.2018

Prerokované pedagogickou radou dňa 17.1.2018

 

PaedDr. Stanislav Krošlák

riaditeľ školy

 

Informácie na: info@ssusnitra.sk


Trojročné pomaturitné štúdium určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Odbor: GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Podmienky prijatia na štúdium:

Všeobecné kritéria:
– Maturitná skúška
– Úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov

Prijímací pohovor:
– domáce práce – min. 20 ks
– absolvovanie ústneho pohovoru

Kritériá hodnotenia:
Talentová skúška – max. 40 bodov

a/ domáce práce – 20 bodov
b/ ústny pohovor – 20 bodov

Žiak bude prijatý ak dosiahne minimálne 30 bodov.

Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája alebo do 31.júla príslušného roku. Termín prijímacieho konania je 28.augusta príslušného roku alebo v najbližší pracovný deň pred týmto dátumom.

Prihláška na štúdium