Art Camp


AKTUALIZÁCIA (26.5.2020)
Z dôvodu vysokého počtu odhlásených záujemcov kvôli aktuálnej situácii sa tohtoročná letná škola(ART CAMP) na SŠUP Nitra neuskutoční. Všetci zapísaní záujemcovia budú individuálne informovaní a v prípade úhrady platby im bude v dohľadnej dobe vrátená.

***********************************************************************

ŠKOLA DIZAJNU, s.r.o. ako zriaďovateľ Školy umeleckého priemyslu v Nitre ponúka letný denný tábor zameraný na rozvoj kreativity a mäkkých zručnosti. Termín od 13.7 do 17.7.2020.

Napriek tomu, že sa na základných školách učí výtvarná výchova, spoločnosť podporuje len veľmi málo rozvoj umeleckých kompetencií detí. Čoraz viac sa preferuje rozvoj logických disciplín, kladie sa dôraz na dosahovanie cieľov a výkon na úkor rozvoja umeleckého a estetického cítenia. Pritom schopnosť umeleckého a emocionálneho prejavu je v emocionálnom rozvoji dieťaťa rovnako dôležitá. Navyše, tzv. mäkké zručností, ku ktorých rozvoju prispieva aj umenie, sú na trhu práce čoraz žiadanejšie.

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás na kroslak@ssusnitra.sk.

Ak ste sa rozhodli prihlásiť na letný denný tábor, môžete tak urobiť do 30.6.2020

Chcem sa záväzne prihlásiť

PODMIENKY PREVÁDZKY DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA

  1. Zákonný zástupca podáva prihlášku najneskôr do 30. júna 2020 spolu s dokladom o zaplatení.
  2. Prihlásené dieťa musí mať najneskôr v deň nástupu na tábor minimálne 6 rokov.
  3. V deň nástupu na denný tábor odovzdá zákonný zástupca / dieťa VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI a kópiu kartičky poistenca.
  4. Rodič sa zaväzuje priniesť dieťa na tábor každý deň v čase od 7,30 do 8,00 hod., prípadnú neúčasť oznámiť najneskôr do 8,00 hod. príslušného dňa.
  5. Rodič sa zaväzuje prevziať dieťa z tábora každý deň najneskôr do 16,30 hod.
  6. Dieťa je povinné dodržiavať pokyny animátorov.
  7. Kapacita jedného turnusu tábora je max. 20 detí.
  8. Dieťa si prinesie vlastnú fľašu na vodu, čiapku (šatku) na hlavu, prezuvky, pršiplášť v prípade dažďa. O prípadných ďalších požiadavkách súvisiacich s účasťou na tábore Vás budeme aktuálne informovať.
  9. Nie je dovolené prinášať si na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku. Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť.

INFORMÁCIE K PLATBE

Cena letného tábora: 110,00 €

Platbu za tábor je potrebné zrealizovať do 30.6.2020.

Prevodom: IBAN: SK16 5200 0000 0000 16805794, VS: dátum nar. dieťaťa v tvare DDMMRR, do správy pre prijímateľa uveďte: ART CAMP a MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

V hotovosti: do pokladne SŠUP, Samova 14, Nitra

V cene tábora je zahrnutá strava /obed, olovrant, pitný režim/, vstupenky, doprava, odmeny, materiálno-technické zabezpečenie programu, dvaja animátori a lektor a poistenie.